WETTELIJKE MEDEDELINGEN

SITE EDITOR

Verantwoordelijke voor de publicatie: de heer Jean-Philippe ROY
Bedrijfsnaam: SAS HOTEL FC
Rechtsvorm: Vereenvoudigde naamloze vennootschap
Adres: BP 181 35401 SAINT MALO CEDEX
E-mail: contact@hotel-saintmalo.fr
Kapitaal 317 790 €
Identificatienummer: RCS B326 168 929

Registratienummer: 326 168 929 00015
Intra BTW-nummer: FR93 326 168 929

EMBEDDERS

De Website wordt gehost door : Siteground
SiteGround Hosting Ltd.
18 South Street Londen W1K 1DG
Verenigd Koninkrijk
www.siteground.com

CREDITS CREATIES SITE EN VISUALS

Ontwerp en productie: Mobyclic web agency

Projectleider: Maïté Oberlé - Stella Nova Communicatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website is een algemene informatieve website in het Frans.
De op de site gepubliceerde informatie (teksten, grafieken, foto's, simulaties, indicaties, enz.) is louter informatief en wordt louter ter informatie verstrekt. Ondanks alle zorg die aan de creatie en de nauwkeurigheid ervan is besteed, kan deze site geen contractueel document vormen en kan hij niet de basis voor enige claim vormen.
De toegang tot de site is gratis en anoniem.

De gebruiker erkent dat hij/zij kennis heeft genomen van deze AV en deze zonder beperking of voorbehoud aanvaardt.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Alle elementen van de site (teksten, foto's, documenten...) zijn, tenzij anders vermeld, het exclusieve intellectuele eigendom van Locam. Bijgevolg is elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, overdracht of verspreiding verboden krachtens artikel L. 122-4 van de CPI, behoudens de in artikel L. 122-5 van de CPI genoemde uitzonderingen. Voor elk gebruik van gegevens op deze site is voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming vereist. Gebeurt dit niet, dan is valsemunterij strafbaar gesteld in de artikelen L. 335-2 en volgende van de CPI.
Bij elk toegestaan gebruik van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site moeten de naam van de auteur, zijn hoedanigheid, het jaar van publicatie en de bron worden vermeld.
De toegang tot de site is gratis en anoniem.

HYPERLINKS

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op de pagina's waarnaar de hyperlinks op deze site verwijzen.

COOKIES

Cookies worden gebruikt om een optimale navigatie en een betere werking van de website mogelijk te maken. Cookies" zijn gegevens die worden opgeslagen op de eindapparatuur (computer of ander apparaat dat is aangesloten op het internet) van websitegebruikers. Zij maken het mogelijk informatie op te slaan met betrekking tot de navigatie op de website (datum, pagina, tijdstip), alsmede alle gegevens die de gebruikers tijdens hun bezoek hebben ingevoerd (zoekopdrachten, login, e-mail, wachtwoord).
De levensduur van de op de website gebruikte cookies bedraagt maximaal 13 maanden vanaf de datum van opslag ervan in de eindapparatuur van de gebruiker.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de cookies te blokkeren, de duur van de bewaring te wijzigen of ze te verwijderen via de interface van zijn browser. De gebruiker erkent echter dat, indien hij/zij cookies verwijdert of niet aanvaardt, de navigatie op de site mogelijk niet optimaal is. Daarom kan een eventuele storing in verband met de deactivering van cookies in geen geval de uitgever of de ontwerper van de website aansprakelijk stellen.

RECHT VAN TOEGANG

Overeenkomstig hoofdstuk V van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatica, bestanden en individuele vrijheden) beschikt u over een recht van toegang tot uw persoonsgegevens.
U hebt ook het recht om uw gegevens te rectificeren, te wissen en de verwerking van uw gegevens tot op zekere hoogte te beperken, alsmede het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor klantenwerving, met name voor commerciële doeleinden.

U hebt ook het recht algemene en/of bijzondere richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw persoonsgegevens en de wijze waarop u wenst dat uw rechten worden uitgeoefend na uw overlijden. In dit verband zullen uw gegevens, in geval van overlijden waarvan wij in kennis worden gesteld, worden gewist, tenzij het noodzakelijk is ze gedurende een bepaalde periode te bewaren om redenen die verband houden met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of wettelijke verjaringstermijnen, en na te zijn meegedeeld aan een door u aangewezen derde partij, indien van toepassing.

Alle verzoeken tot uitoefening van deze rechten, alsmede alle verzoeken om informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens, moeten per post of via ons onlineformulier worden ingediend: RGPD.

In het belang van de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonsgegevens moeten wij ons ervan vergewissen dat u geïdentificeerd bent voordat wij op een dergelijk verzoek ingaan. Daarom moet elk verzoek om deze rechten uit te oefenen vergezeld gaan van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.

© Hôtel de la cité. Alle rechten voorbehouden.
Aangedreven door CREAATION.